Hare Excellentie Lucille George-Wout, de leden van het kabinet Koeiman eervol ontslag verleend

Op 24 maart heeft de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de leden van het kabinet Koeiman eervol ontslag verleend, onder dankzegging van de vele aan het Land Curaçao verleende diensten.

Vervolgens heeft de Gouverneur de navolgende personen benoemd als minister in het Kabinet Pisas:

 • De heer G.S. Pisas
 • Mevrouw S.V. Girigoria
 • Mevrouw M.M. Esprit-Maduro
 • De heer N. Veira Ribeiro
 • De heer E.M. Goeloe
 • De heer J.L. Cordoba
 • Mevrouw L.D. Alberto
 • Mevrouw R.D. Larmonie-Cecilia

Genoemde ministers hebben aansluitend ten overstaan van de Gouverneur de eed afgelegd.

Eindverslag ontvangen over de formatie alsmede een formatieakkoord dat wordt gesteund door de politieke partijen

De Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, heeft van de kabinetsformateur, mevrouw Ruthmilda Larmonie-Cecilia, het eindverslag ontvangen over de formatie alsmede een formatieakkoord dat wordt gesteund door de politieke partijen MFK, KdNT, PS, MP en de onafhankelijke leden van de Staten de heren Braam en Dannawi. Het akkoord is medeondertekend door 2 kandidaat-Statenleden, de heren Thode en Monk, beoogd opvolgers van kandidaat-ministers in de Staten.

De Gouverneur heeft in haar hoedanigheid van orgaan van het Land Curaçao kennis genomen van het eindverslag en het formatieakkoord.

De volgende personen zijn door de formateur voorgedragen als minister. Daarbij wordt tevens de beoogde portefeuilleverdeling vermeld:

 • De heer G.S. Pisas, minister-president, tevens minister van Algemene Zaken en minister van Justitie
 • Mevrouw S.V. Girigoria, minister van GMN
 • Mevrouw M.M. Esprit-Maduro, minister van OWCS
 • De heer N. Veira Ribeiro, minister van BPD
 • De heer E.M. Goeloe, minister van Economische Ontwikkeling
 • De heer J.L. Cordoba, minister van SOAW
 • Mevrouw L.D. Alberto, minister van Financien
 • Mevrouw R.D. Larmonie-Cecilia, minister VVRP

In de positie van de Gevolmachtigde minister is nog niet voorzien.

Uit de onderzoeken op basis van de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers (PB 2012,no 66) zijn ten aanzien van genoemde kandidaten geen beletselen voor hun benoeming als minister naar voren gekomen.

De benoeming en beëdiging van de kandidaat-ministers staat gepland voor vrijdag 24 maart 2017, om 1500 uur, ten Paleize van de Gouverneur.

Curaçao Cares

Op woensdagavond 8 februari heeft de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, tezamen met haar echtgenoot Herman George de 39 genomineerde ‘Ster Vrijwilligers van 2016’ als eregasten uitgenodigd voor een receptie op het Paleis op Fort Amsterdam.

Curaçao Cares organiseert jaarlijks de ‘Ster Vrijwilligers’ prijs om uitblinkende vrijwilligers te erkennen en hun inzet ten behoeve van onze gemeenschap te vieren. Sociaal-maatschappelijke organisaties, buurtorganisaties, sportclubs en andere organisaties die op steun van vrijwilligers rekenen, hebben hun ‘Ster Vrijwilliger’ genomineerd om een onderscheiding te ontvangen. Woensdagavond werd in het bijzijn van de Gouverneur stil gestaan bij het belangrijke werk dat deze vrijwilligers verrichten. Iedere ‘Ster Vrijwilligers’ werd individueel genoemd en zijn/haar belang voor de sociale organisatie werd gedeeld met het publiek.

‘Ster Vrijwilligers’ komen in elke vorm en in elke gemeenschap voor en hebben enkele eigenschappen gemeen: ze zetten zich belangeloos in voor anderen, ze dragen bij aan de sociale omgeving van ons allen en onderscheiden zich binnen de gemeenschap, terwijl zij vaak voor het grote publiek onbekend zijn. ‘Ster Vrijwilligers’ zijn de helden van grote, kleine, populaire en minder populaire doelen. Zij werken er vastberaden aan om de wereld een stukje mooier te maken.

Afgelopen jaar was de derde editie van de Curaçao Cares ‘Ster Vrijwilliger’ prijs.

Beëdiging 7 Nieuwe Statenleden

Vandaag, woensdag 4 januari 2017, heeft de Voorzitter van de Staten, de heer Humphrey Davelaar, aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, bericht dat de Staten, ter voldoening aan artikel 126 van het Kiesreglement van Curaçao, met inachtneming van artikel 45 van de Staatsregeling van Curaçao en het Reglement van Orde van de Staten hebben besloten tot toelating van de volgende gekozenen:

 1. De heer Melvin V.E. Cijntje
 2. Gassan Dannawi
 3. Sherwin S. Leonora
 4. Curtley S. Obispo
 5. Yaël L.E. Plet
 6. Henny Reinilla
 7. Stephen C.A. Walroud

De gekozenen hebben vervolgens ten overstaan van de Gouverneur de eed of belofte afgelegd.
Op de foto: De Gouverneur van Curaçao, de voorzitter van de Staten en de griffier van de staten tesamen met de 7 nieuwe statenleden.

Verslag Formatieopdracht Kenneth Gijsbertha.

Op donderdag 10 november 2016 heeft de formateur, de heer Kenneth Gijsbertha, aan de Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout verslag uitgebracht over het verloop van de uitvoering van zijn formatieopdracht, met het oog op de vorming van een kabinet dat wordt gesteund door de politieke partijen MAN, PAR, PNP en PS. Daarbij heeft de formateur bericht over de recente ontwikkeling in de politieke verhoudingen tussen de partijen in de Staten.

Inmiddels is op basis van die verhoudingen tussen bovengenoemde partijen overeenstemming bereikt over de verdeling van ministersposten en worden stappen gezet om te komen tot een personele invulling van die posten, op basis van voordrachten van de betrokken partijen. Daarnaast loopt het overleg over de afronding van een regeerakkoord op hoofdlijnen.

In het licht van het vorenstaande heeft de Gouverneur aan de heer Gijsbertha verzocht om zijn werkzaamheden als formateur voort te zetten. Daarbij heeft de Gouverneur herhaald dat het van belang is dat heldere afspraken worden gemaakt in een regeerakkoord en dat een kabinet wordt samengesteld dat bestaat uit personen die bereid en in staat zijn om daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan dat regeerakkoord, waarmee de stabiliteit van het te vormen kabinet wordt bevorderd.

Voorts heeft de Gouverneur wederom gewezen op de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers (PB 2012, no 66) en heeft zij aan de formateur verzocht om er op toe te zien dat deze in acht wordt genomen.

De Gouverneur heeft de formateur verzocht om uiterlijk op maandag 21 november nader te rapporteren over de resultaten van zijn formatiewerkzaamheden en om haar tussentijds op de hoogte te houden over de voortgang.