Het Kabinet van de Gouverneur wordt uit Rijksmiddelen gefinancierd. In de Rijksbegroting is dan ook een apart hoofdstuk aan het Kabinet gewijd, waarin de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van het Kabinet zijn vastgelegd. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is, evenals bij de Hoge College van Staat, op grond daarvan verantwoordelijk voor het beheer van de begroting en bedrijfsvoering van het Kabinet. Met betrekking tot de beheerrelatie kan het Kabinet een beroep doen op ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het Kabinet valt hiërarchisch niet onder één van de ministeries in Nederland of in Curaçao. De directeur en de medewerkers van het Kabinet van de Gouverneur zijn voor de uitoefening van hun functie uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Gouverneur. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dus geen inhoudelijke bemoeienis met de werkzaamheden van het Kabinet.

Deze beheerrelatie is nader vormgegeven in het “Besluit financiën en personeel Kabinetten van de Gouverneurs”. De directeur van het Kabinet rapporteert over beheersmatige aangelegenheden aan de Secretaris-Generaal van het ministerie van BZK.