Hoe kunt u Nederlander worden?

Als u niet van rechtswege over de Nederlandse nationaliteit beschikt, kunt u in bepaalde gevallen de Nederlandse nationaliteit verkrijgen door optie of naturalisatie. Er gelden voor deze procedures verschillenden vereiste waar u aan dient te voldoen. Beide procedures nemen, ook indien u aan de voorwaarden voldoet, de nodige tijd in beslag.

De voorwaarden voor optie(procedure) en naturalisatie(procedure) zijn ingewikkeld. De informatie op deze website is als hulpmiddel bedoeld en kan op onderdelen niet volledig zijn. Neemt u tijdig contact op met het Kabinet van de Gouverneur om u voor te laten lichten over de voorwaarden en de te volgen procedure. U kunt op werkdagen van 14:00 uur tot 16:00 uur het Kabinet van de Gouverneur bereiken via telefoonnummer +5999 4618555.

Nederlandse nationaliteit verkrijgen door optie
Om in aanmerking te komen voor optie dient de vreemdeling te behoren tot een bijzondere, in de wet (Rijkswet op het Nederlanderschap) genoemde categorie.

Zo is de optieprocedure er voor:

 • De toegelaten meerderjarige vreemdelingen die in het Koninkrijk zijn geboren en daar altijd hebben gewoond. Voor deze categorie dient de aanvrager die op Curaçao is geboren vanaf geboorte elk levensjaar met bewijsstukken te kunnen onderbouwen. Hier kan men denken aan basisschoolrapporten, doopsel- en vormselbewijzen, etc.;
 • Vreemdelingen die staatloos zijn, die binnen het Koninkrijk zijn geboren en voorafgaand aan hun verzoek ten minste 3 jaar onafgebroken binnen het Koninkrijk legaal woonachtig zijn geweest;
 • Vreemdelingen die minimaal 15 jaar onafgebroken legaal in het Koninkrijk verblijven en ten minste drie jaar met dezelfde Nederlander getrouwd zijn;
 • Vreemdelingen die 65 jaar of ouder zijn en ten minste 15 jaar onafgebroken legaal in het Koninkrijk verblijven;
 • Meerderjarige oud-Nederlanders die ten minste 1 jaar toelating en hoofdverblijf hebben binnen het Koninkrijk. Zie hiervoor ook de brochure van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 • Minderjarige vreemdelingen die ná 1 april 2003 maar vóór 1 maart 2009 door een Nederlander zijn erkend of gewettigd. De erkenning dient voor het zevende levensjaar van betrokkene te zijn geschied.

Er zijn ook andere optiecategorieën. Kijkt u hiervoor in Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet op het Nederlanderschap) of in de brochure “Hoe kunt u Nederlander worden?

In het bijgaande schema kunt u zien welke stappen leiden tot het verkrijgen van het Nederlanderschap via optie.Download “Optie wie doet wat?

Nederlander worden via naturalisatie
Ook de naturalisatieprocedure kent strikte voorwaarden waaraan een vreemdeling moet voldoen om Nederlander te kunnen worden. Voor naturalisatieprocedure komen vreemdelingen in aanmerking die voldoen aan alle onderstaande vereisten. Men moet achtereenvolgens:

 • Meerderjarig zijn;
 • Voldoende zijn ingeburgerd. Dit wordt aan de hand van de naturalisatietoets in de talen Nederlands en Papiaments getoetst. Vreemdelingen die over bepaalde certificaten of diploma’s beschikken, kunnen mogelijk vrijstelling voor de naturalisatietoets krijgen. Ook in bijzondere (medische) omstandigheden kan vrijstelling voor de naturalisatietoets worden verkregen. Neemt u tijdig contact op met het Kabinet van de Gouverneur als u denkt dat dit op u van toepassing is;
 • Voorafgaand aan zijn/haar verzoek dient de vreemdeling vijf jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf hebben binnen het Koninkrijk. Aan de hand van de overlegde verblijfsvergunningen wordt dit geverifieerd;
  In bepaalde gevallen wordt er een kortere termijn gesteld voor de vereiste onafgebroken toelating en hoofdverblijf, waaronder:
  1. Drie jaar indien een vreemdeling gedurende die periode onafgebroken gehuwd is en samenwoont met één en dezelfde Nederlander;
  2. Drie jaar onafgebroken samenwoont binnen het Koninkrijk met een en dezelfde ongehuwde Nederlandse partner;
  3. Twee jaar indien een vreemdeling ten minste tien jaar toelating en hoofdverblijf heeft binnen het Koninkrijk (waarvan de laatste twee jaren zonder verblijfsgaten).

Ook bij de uitzonderingen dient de vreemdeling voldoende te zijn ingeburgerd, zoals in het tweede punt wordt benoemd.

Mede-naturalisatie minderjarigen

 • Minderjarigen kunnen tot en met hun 17de jaar met hun ouders mee naturaliseren. Hiervoor geldt ook een aantal voorwaarden, waaronder het vereiste dat zij op het moment van de aanvraag bij hun ouders wonen en dat zij over een geldige verblijfsvergunning beschikken.

Er kunnen aanvullende vereisten gelden. Kijkt u hiervoor in Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet op het Nederlanderschap) of in de brochure “Hoe kunt u Nederlander worden?” 

In 2024 zijn de kosten voor optie bij het Kabinet van de Gouverneur als volgt:

 • voor één persoon NAf 423,-
 • voor een gemeenschappelijk verzoek NAf 721,-
 • voor mee opterende kinderen NAf 47,- per kind.

In 2024 zijn de kosten voor naturalisatie bij het Kabinet van de Gouverneur als volgt:

 • voor één persoon NAf 1.994,-
 • voor een gemeenschappelijk verzoek NAf 2.544,-
 • voor mee naturaliserende kinderen NAf 294,- per kind.

In het bijgaande schema kunt u zien welke stappen leiden tot het verkrijgen van het Nederlanderschap via naturalisatie
Download “Naturalisatie wie doet wat?