De bevoegdheden van de Gouverneur  zijn onder te verdelen in de aan hem bij wet toegewezen bevoegdheden als Koninkrijksorgaan (Reglement van de Gouverneur van Curacao) en als Landsorgaan (Staatsregeling van Curacao).

Als Koninkrijksorgaan waakt de Gouverneur over het algemeen belang van het Koninkrijk, draagt hij zorg voor de uitvoering van Rijkswetten, Algemene Maatregelen van Rijksbestuur en internationale verdragen en houdt toezicht op de naleving daarvan. In dit kader krijgen burgers vooral te maken met de uitvoering van de Paspoortwet (verstrekking van reisdocumenten en visa) en uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap (naturalisatie en optie).

Naast de voorgenoemde functie vertegenwoordigt de Gouverneur ook de Koning op Curaçao en is daarmee hoofd van de regering van het land Curaçao. De Gouverneur is in die hoedanigheid onschendbaar en oefent zijn bevoegdheden uit onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Curaçao, die op hun beurt verantwoording schuldig zijn aan de Staten van Curaçao.

Ieder jaar verricht hij op de tweede dinsdag van september de opening van de Staten. Na verkiezingen leidt hij het formatieproces voor de totstandkoming van een kabinet. Hij benoemt daartoe een formateur. Verder bekrachtigt de Gouverneur landsverordeningen en landsbesluiten en is hij belast met de beëdiging van een aantal hoogwaardigheidsbekleders zoals ministers, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en van het Openbaar Ministerie, alsmede van de Raad van Advies, Algemene Rekenkamer en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Jaarlijks reikt de Gouverneur tijdens de zogenaamde ‘lintjesregen’ de Koninklijke onderscheidingen uit.

Ten slotte speelt de Gouverneur een rol in het proces rond het verlenen van militaire bijstand en het uitleveren van gevangenen.