WILLEMSTAD –  23 mei 2017

 

De Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, heeft vandaag het eindverslag van de formateur, de heer Eugene Rhuggenaath, ontvangen. De heer Rhuggenaath heeft de opdracht aanvaard een kabinet te vormen dat steunt op een meerderheid in de Staten, bestaande uit de fracties van de politieke partijen in de Staten PAR, MAN en PIN. 

De formateur heeft de volgende personen voor benoeming tot minister bij de Gouverneur voorgedragen:

•De heer E.P. Rhuggenaath

•Mevrouw Z.A.M. Jesus-Leito

•Mevrouw M.M. Alcala-Wallé

•De heer Q.C.O. Girigorie

•De heer H.F. Koeiman

•De heer I.S. Martina

•De heer K.A. Gijsbertha

•De heer A.E. Konket

•Mevrouw S.F.C. Camelia-Römer

Daarnaast zijn voorgedragen heer A.N.V. Begina, voor benoeming tot Gevolmachtigde Minister en mevrouw E.M.D. Eisden, voor benoeming tot plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister. 

De op basis van de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers uitgevoerde onderzoeken hebben geen gegevens opgeleverd die aan de benoeming van de kandidaat-ministers in de weg staan. 

Na afstemming tussen de Gouverneur en de formateur is bepaald dat de beëdiging van de voorgedragen ministers Rhuggenaath, Alcala-Wallé, Girigorie, Koeiman, Gijsbertha, Konket, Camelia- Römer en de plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister Eisden, zal plaatsvinden op maandag 29 mei 2017, om 10.00 uur, ten Paleize van de Gouverneur. De voorgedragen ministers Jesus-Leito, Martina en de Gevolmachtigde Minister Begina zullen op vrijdag 2 juni worden beëdigd. 

De Gouverneur heeft jegens de heer Rhuggenaath haar waardering uitgesproken over de wijze waarop hij zijn opdracht als formateur heeft uitgevoerd. 

***
 eind verslag
 

Persbericht

 

WILLEMSTAD – 10 mei 2017

 

Heden heeft de heer E.N. Ys aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, verslag uitgebracht over zijn werkzaamheden als informateur. De heer Ys heeft aan de Gouverneur bericht dat de politieke partijen PAR, MAN en PIN met elkaar overeenstemming hebben bereikt over een regeerakkoord voor het te voeren beleid in de periode 2017 - 2021. Voorts is overeenstemming bereikt over de verdeling van ministersposten. De heer Ys heeft de Gouverneur geadviseerd om over te gaan tot het aanwijzen van een formateur voor het vormen van een kabinet. De Gouverneur heeft de heer Ys bedankt voor de voortvarende wijze waarop hij uitvoering heeft gegeven aan zijn opdracht als informateur.

 

ijs

Op de Foto: informateur Ys biedt rapportage aan van de informatiewerkzaamheden aan de Gouverneur. 

 

 

***

 

 

 

Persbericht informatieopdracht

 

De Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout, heeft met het oog op de vorming van

een nieuw kabinet op 29 april en op 2 en 3 mei consultatiegesprekken gevoerd met de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten, de Minister van Staat, vertegenwoordigers van de nationale dialoog, vertegenwoordigers van de Raad van Kerken en de lijsttrekkers van de politieke partijen die één of meer zetels in de Staten hebben behaald. Op basis van de uitgebrachte adviezen heeft de Gouverneur op 4 mei 2017 met de heer Etienne Ys gesproken en hem daarbij aangezocht als informateur.

 

Op 28 april 2017 vonden in Curaçao tussentijdse verkiezingen voor de Staten plaats. De aanloop naar deze verkiezingen werd gekenmerkt door een scherp publiek debat over de fundamenten van de democratische rechtsstaat en liet een verdeeldheid in de samenleving zien. Nog scherper dan bij de verkiezingsuitslag van 5 oktober 2016, weerspiegelt de recente uitslag de politieke verdeeldheid die de bevolking van Curaçao op dit moment kenmerkt en wordt met het verkiezingsresultaat het belang van het vergroten van de sociale cohesie tussen onze burgers evident. Tegelijkertijd staat het land Curaçao voor uitdagingen op het gebied van economische ontwikkeling, onderwijs en veiligheid en verdienen overheidsfinanciën, gezondheidszorg, leefbaarheid en de deugdelijkheid van bestuur nadrukkelijke aandacht. Deze situatie vraagt om een evenwichtig, daadkrachtig, consistent en betrouwbaar openbaar bestuur dat blijk geeft van besef van de urgentie van de problemen. Een openbaar bestuur dat bereid is de zaken met voortvarendheid aan te pakken, opdat het vertrouwen van de burger in de overheid, in de politiek én in zichzelf, terugkeert. Het beleid van een nieuw kabinet dient derhalve perspectief te bieden voor alle burgers van Curaçao.

 

PAR, MAN en PIN hebben in een verklaring van 2 mei jongstleden aangegeven bereid te zijn om samen te werken teneinde een coalitieregering te vormen. Deze coalitie zou gebaseerd moeten zijn op stabiliteit, integriteit, samenwerking, veiligheid, vorming, inclusiviteit, orde en innovatie.

 

Met het oog op het bovenstaande heeft de Gouverneur de heer Ys verzocht om op de kortst mogelijke termijn te onderzoeken of de drie genoemde politieke partijen bereid en in staat zijn om tot overeenstemming te komen over een regeerakkoord op hoofdlijnen. Daarbij zullen aandachtspunten van andere partijen verkozen in de Staten evenzeer van belang kunnen zijn, gelet op de kiezers die zij vertegenwoordigen. Breed draagvlak is bovendien noodzakelijk in het kader van de gewenste institutionele versterkingen in het bestuur van Curaçao. Het regeerakkoord dient gebaseerd te zijn op gemeenschappelijke prioriteiten welke vervat zijn in een visie op de ontwikkeling van Curaçao en een concrete aanpak die in relatie staat tot de uitdagingen waarvoor Curaçao zich gesteld ziet. Daarmee zal een stevige basis gelegd moeten worden voor een stabiel en betrouwbaar bestuur van Curaçao.

 

Naar aanleiding van de gehouden consultaties worden de volgende thema’s prioritair geacht:

 

1.Vergroting van het vertrouwen van de burger in politiek en openbaar bestuur alsook het zorgen voor continuïteit in het bestuur. Dit krijgt onder andere vorm door het instellen van een onafhankelijk hoofdstembureau, het inrichten van een eigen begrotingskamer, het aanscherpen van de regels voor de financiering van politieke partijen en het in kwalitatieve zin versterken van het ambtelijk apparaat. Ook gebleken knelpunten met betrekking tot institutionele wetgeving dienen te worden aangepakt. Ten slotte dient gewerkt te worden aan maatregelen die de integriteit van het bestuur bevorderen.

2.Het bevorderen van een stabiele economische groei, waardoor perspectief bestaat op de toename van welvaart, welzijn en verkleining van de economische tweedeling in de samenleving. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door een verantwoorde en duurzame exploitatie van de raffinaderij, door de bevordering van het toerisme en het verder terugdringen van red-tape opdat Curaçao aantrekkelijker wordt voor investeerders. Daarnaast dient het stelsel van sociale voorzieningen verbeterd te worden, waardoor de sociaal zwakkeren in onze samenleving weerbaar gemaakt kunnen worden en hun participatie in de maatschappij wordt bevorderd.

3.Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Curaçao door heldere strategische keuzes, gericht op versterking van het funderend onderwijs en op een betere aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarnaast dient er blijvende aandacht gegeven te worden aan het vakonderwijs.

4.Het ontwikkelen van een stringent veiligheidsbeleid, opdat criminaliteit in het algemeen en de geweldsdelicten en internationale drugshandel in het bijzonder, kunnen worden teruggedrongen. Dit behelst in elk geval het verder optimaliseren van het politieapparaat, de reclassering en het gevangeniswezen.

5.Continueren van houdbare overheidsfinanciën door beheersing van de overheidsuitgaven en verbetering van de overheidsinkomsten. Daarbij zijn de verankering van het financieel toezicht alsook de beheersing van de omvang en kosten verbonden aan het ambtenarenapparaat, van belang. Verbetering van de overheidsinkomsten kan onder andere plaatsvinden door effectievere inning van de belastingpenningen en verdere modernisering van de belastingdienst.

6.Een integrale aanpak van de financiële en inhoudelijke problematiek binnen de volksgezondheidssector. Hierbij dient bijzondere aandacht geschonken te worden aan het proces rond de totstandkoming van het HNO, de transitie vanuit de SEHOS en de beheersing van de kostenoverschrijding die met het project gepaard gaat. 

7.De ontwikkeling van een duidelijke visie op wijze waarop een effectievere samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk gestalte kan krijgen. Het streven naar verbetering en intensivering van deze relaties tussen de landen, in het bijzonder op de gebieden: economie, bestuurlijke ontwikkeling, onderwijs en gezondheidszorg.

 

De Gouverneur heeft de heer Ys verzocht om zich bij zijn onderzoek niet uitsluitend te richten op de politieke partijen in de Staten van Curaçao, maar dat hij zich ook uitvoerig laat informeren door vertegenwoordigers van de nationale dialoog en andere relevante organisaties als het College financieel toezicht en de Raad van Kerken. Ten slotte heeft de Gouverneur aandacht gevraagd voor het rapport van Transparency International en het National Development Plan.

 

De Gouverneur heeft de heer Ys verzocht om uiterlijk woensdag 10 mei a.s. te rapporteren over de voortgang van zijn werkzaamheden

 

 

 

 
 

WILLEMSTAD, 4 mei 2017

 

Vandaag heeft het plaatsvervangend hoofd van het Hoofdstembureau, de heer Charles Dorego,  de definitieve uitslag van de verkiezingen van 28 april 2017 aangeboden aan de Gouverneur van Curacao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. De verdeling van de Statenzetels is daarbij niet gewijzigd ten opzichte van de eerdere voorlopige uitslag. 

170504hfdstembureau

Foto: De heer Charles Dorego, plv hoofd Hoofdstembureau, en Gouverneur de Gouverneur van Curacao.

 

DISKURSO DI GOBERNADOR

SEÑORA LUCILLE GEORGE-WOUT

PARTIMENTU NA GRANDI DI KONDEKORASHON (‘lintjesregen’)

26 DI APREL 2017

 

Bon dia tur hende presente,

Ta un honor pa na nòmber di Su Mahestat Rei Willem Alexander mi entregá na un kantidat di boso un kondekorashon real. Na total 10 persona lo risibí un kondekorashon. Ta trata di hende ku na Kòrsou nos  ta orguyoso di nan. 

Dia di partimentu na grandi di kondekorashon (‘lintjesregen’) ta un dia ku semper mi ta anhelá pa yega. Ta un momentu ku komo parti di Reino Ulandes, nos por ta orguyoso di e vínkulo ku komo paisnan nos ta kompartí ku otro. Ademas, ta un momentu ku nos ta reflekshoná riba importansia di trabou boluntario i e impakto ku esaki tin riba nos komunidat. 

 

Un komunidat no por eksistí sin hende manera boso. Boso kontribushon na komunidat ta di balor inkalkulabel. Boso ta servisial, boso ta konektá hende ku otro, boso ta skucha i boso ta inovativo ku e tiki medionan ku tin biaha boso tin na disposishon. Boso ta presta yudansa, kaminda otronan ta faya di hasi esei.  

Mi ta sigur ku boso dedikashon ta laga un sonrisa riba kara di hopi di e hendenan ku ken boso ta atendé. Nan ta sumamente gradisidu pa tur loke boso ta hasi.  Hopi di boso a dediká boso na desaroyo di nos muchanan, na hubentut i deporte, na enseñansa spesial, na konservashon di kultura i historia, pero tambe na proyektonan via iglesia, na boso propio empresa òf na proyektonan sosial. 

Mi no por kaba di enfatisá sufisientemente kon importante boso aporte ta pa komunidat i aki mi ke bolbe ekspresá mi apresio. I ta p’esei awe boso ta sentro di atenshon. Mi sa ku boso no ta kustumbrá ku esaki, pero disfrutá awe di tur e gabamentu akí. Boso ta meresé! Anto esaki ta opinion di Su Mahestat, nos Rei tambe! 

Mi ke papia kòrtiku pa mustra riba boso aktividatnan partikular, esta loke a kondusí na e kondekorashon akí.  Despues mi ta pasa palabra pa mi achudant ku lo lesa e Dekreto Real, promé ku mi pasa na pega e kondekorashonnan na boso pechu. 

 

1Sra. R.M. AlbertinaBo tin hopi aña ta dediká bo na Toastmasters. Esaki bo ta hasi ku gran dedikashon. Bo ta konsiderá importante tambe pa deporte risibí e atenshon i  fondonan nesesario via Cur. Sport +Olympische Federatie CSOF, Federashon di  Taekwando i Curaçao Softbal Bond. Ademas, bo dedikashon na hasi pueblo konsiente di importansia i nifikashon di  bandera di Kòrsou, nos eskudo i nos himno ta sumamente apresiá. 

2Sra. M.L. Barry-James Bo kompromiso durante hopi aña ku komunidat Metodista na nos isla ta motibu di mashá apresio. Nada ta di mas pa Sra. Barry-James! Sea pa duna mucha lès i tuma nan den bo kas durante fin di siman, òf bai ku bo kor bai kanta pa enfermonan, òf sostené hende muhé den nan aktividatnan.  Dedikashon di Sra Barry-James no tin límite.  

3Sr. V.D. DaswaniMi por bien yama bo ‘shenpia’. Si bo no ta okupá bo den Rotary ku tur sorto di proyekto boluntario, bo ta sumamente okupá ku tur sorto di funshon den direktiva di ‘Curaçao Indian Business Association’, den CARF (Curacao Animal Rights Foundation), òf Asosiashon di Outismo na Kòrsou. Sino ata bo ta organisá ku ‘British Pub Quiz’ aktividatnan    ku ta produsí hopi plaka pa kualke bon kousa. Ademas, hopi aña largu bo a dediká bo den direktiva di DMO, na desaroyo i seguridat di Punda. Chapeaux!

4Sra. L.P. Henriquez-VillarealMi sa ku bo no gusta ta sentro di atenshon, pero ku bo historial, bo ta meresé realmente pa tur wowo ta riba bo. Tur loke bo a hasi durante e 48 añanan tras di lomba tabata ku e mucha den foko. Komo dosente bo a duna semper un tantu mas, e èkstra mas. Pero dunamentu di lès so no tabata basta pa bo. Bo a organisá tambe tur sorto di otro aktividat pa e muchanan i bo mes a sòru pa rekoudá e fondonan nesesario. Anto si esei no alkansá bo tabata paga ku sèn fo’i bo propio saku. Bo tabata hasi esei tambe den kaso ku e muchanan no tabatin sèn pa akohida despues di skol. Mi ta sigur ku masha mucha a yega basta mas leu den bida, ku bo yudansa. 

5Sr. J. KleijnBetonbouw tabata pa bo no solamente un empresa, sino tambe un famia. Bo a pèrkurá semper bon pa bo trahadónan i prueba di esei ta e apresio ku nan tabatin pa bo. Ma no ta pa nan so bo tabatin atenshon, sino pa hendenan di ménos rekurso den nos komunidat tambe. Bienestar di e famianan ku a bai biba den e kasnan ku bo a traha tambe tabata bo preokupashon. Meskos tambe pa Asosiashon di Mayornan Totolica pa ken bo a traha e sentro pa ‘muchanan ku masha difikultat pa siña’ (ZMLK) ku te dia djawe ta na uso.  Ma tin mas kos. Via Lions Club tambe bo a dediká bo hopi aña na un kantidat di proyekto.

6Sr. C. PalaciosDen bida diario  bo por ta reportero na radio, pero segun mi, bo berdadero pashon ta pa hubentut i deporte. Bo tin hopi aña kaba ta dediká bo na hubentut. Via deporte bo ta eduká nos muchanan mustrando nan riba norma i balor. Bo ta laga nan deskubrí nan kapasidatnan, i di e forma ei, eksplorá

nan oportunidatnan. Esaki bo ta hasi den bario di Brievengat, kaminda for di nada bo a lanta un tim di basketbòl. Meskos bo ta hasi serka Bos di Hubentut via Brigada di Seguridat i Formashon, i ademas serka e tim di futbòl na Kintjan. Bo ta sigui hasi e trabounan akí ku kompleto konvikshon, te asta si bo mester hinka man den bo propio saku pa juda. 

7Sra. R.E.C.N Sintiago-ZimmermanAsina menshoná bo nòmber, hende ta pensa riba Karnaval. Ta hopi aña kaba bo ta dediká bo na Karnaval i su konservashon.  Esaki ta sosodé den “Estreno di Pikete” òf ‘Estreno Mas Pikete’, òf den otro gruponan ku por ta den pèrtá. Bo ta responsabel pa e diseño- i pañanan di e gruponan, pero bo ta coach hóbennan tambe pa asina mantené e fiesta di Karnaval bibu. Bo ta asta asina pashoná ku ora periodo di Karnaval pasa, bo ta kuminsá plania mesora pa e siguiente fiesta di Karnaval. 

8Sr. I.A.J. van DoorenBo bida tin mas ku 30 aña kaba ta drei rònt di deporte di ‘zeil’. Hopi hende ta mira den bo pa ‘zeilsport’ un faktor indispensabel. Sin bo konosementu i bo habilidat zeilsport na Kòrsou lo tabatin totalmente un otro kara. Bo a inventá asta un sistema di ‘handycap’ pa e barkunan di bela, di moda ku kompetensia por tuma lugá di un forma mas honesto. Banda di esei bo ta pone bo mes disponibel boluntariamente tambe na e otro islanan di Reino, pa yuda nan hasi e deporte mas profeshonal. 

9Sra. I.C. DwarkasingPa mas ku 40 aña kaba bo a dediká bo na enseñansa spesial. Bo tabata i ta haña te ainda importante pa e muchanan akí tambe por tuma parti aktivo den nos komunidat. Bo aporte den esaki, ta guia e muchanan den hasimentu di hùiswèrk òf organisá ‘kamp’ pa nan. Bo ta sali na interes di e muchanan  akí asta na  nivel internashonal via ‘Association for Supervision Curriculum Development’. Pero parse ku esaki no ta basta.  Bo ta ademas boluntario den e movementu di muhé SEDA i bo ta yuda otro famianan ku pakete  di paña i kuminda.

10Sr. A.D. van der ReeBo firme konvikshon ta ku historia no mester bai pèrdí. Komo presidente i fundadó di ‘Stichting Battle Station Blaauw Force Curaçao’ bo a pone komo meta, konservashon i maneho di e restunan di Segunda Guera mundial na Kòrsou i ekshibí nan tambe pa públiko.  Bo a yega leu kaba ku bo plannan pa habri un parke na airu liber i un museo tokante Segunda Guera Mundial na Blue Bay. Pero banda di esaki bo ta kompartí bo konosementu tambe ku hóben i adulto via charlanan na skol i via vários organisashon. Tur aña bo ta kooperá ku e konmemorashon i bo tabata tambe ko-fundadó i donatùr di ‘World War 2 expositie Guera na Kòrsou’. 

 

Awor, despues di e relato impreshonante aki di boso estado di servisio prestá na komunidat, mi ta pidi mi achudant pa e lesa e Dekreto Real.  

Mi ta felisitá boso ku boso Kondekorashon Real i mi ke enkurashá boso pa sigui hasi e bon trabou, i inspirá otronan pa huntu ku boso sigui traha na bienestar di kolektividat di nos pais. 

Un kaluroso aplouso pa nos hendenan ku awe a risibí un kondekorashon meresí!!!