Beëdiging 7 Nieuwe Statenleden

Vandaag, woensdag 4 januari 2017, heeft de Voorzitter van de Staten, de heer Humphrey Davelaar, aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, bericht dat de Staten, ter voldoening aan artikel 126 van het Kiesreglement van Curaçao, met inachtneming van artikel 45 van de Staatsregeling van Curaçao en het Reglement van Orde van de Staten hebben besloten tot toelating van de volgende gekozenen:

  1. De heer Melvin V.E. Cijntje
  2. Gassan Dannawi
  3. Sherwin S. Leonora
  4. Curtley S. Obispo
  5. Yaël L.E. Plet
  6. Henny Reinilla
  7. Stephen C.A. Walroud

De gekozenen hebben vervolgens ten overstaan van de Gouverneur de eed of belofte afgelegd.
Op de foto: De Gouverneur van Curaçao, de voorzitter van de Staten en de griffier van de staten tesamen met de 7 nieuwe statenleden.

Verslag Formatieopdracht Kenneth Gijsbertha.

Op donderdag 10 november 2016 heeft de formateur, de heer Kenneth Gijsbertha, aan de Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout verslag uitgebracht over het verloop van de uitvoering van zijn formatieopdracht, met het oog op de vorming van een kabinet dat wordt gesteund door de politieke partijen MAN, PAR, PNP en PS. Daarbij heeft de formateur bericht over de recente ontwikkeling in de politieke verhoudingen tussen de partijen in de Staten.

Inmiddels is op basis van die verhoudingen tussen bovengenoemde partijen overeenstemming bereikt over de verdeling van ministersposten en worden stappen gezet om te komen tot een personele invulling van die posten, op basis van voordrachten van de betrokken partijen. Daarnaast loopt het overleg over de afronding van een regeerakkoord op hoofdlijnen.

In het licht van het vorenstaande heeft de Gouverneur aan de heer Gijsbertha verzocht om zijn werkzaamheden als formateur voort te zetten. Daarbij heeft de Gouverneur herhaald dat het van belang is dat heldere afspraken worden gemaakt in een regeerakkoord en dat een kabinet wordt samengesteld dat bestaat uit personen die bereid en in staat zijn om daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan dat regeerakkoord, waarmee de stabiliteit van het te vormen kabinet wordt bevorderd.

Voorts heeft de Gouverneur wederom gewezen op de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers (PB 2012, no 66) en heeft zij aan de formateur verzocht om er op toe te zien dat deze in acht wordt genomen.

De Gouverneur heeft de formateur verzocht om uiterlijk op maandag 21 november nader te rapporteren over de resultaten van zijn formatiewerkzaamheden en om haar tussentijds op de hoogte te houden over de voortgang.

Beediging commissarissen van de CBCS.

Op woensdag 2 november 2016 zijn mevrouw Carolina en de heer Williams beëdigd als commissaris van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten. Zij hebben hun eed afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout.

Op de foto v.l.n.r.: mw.  Carolina, de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout, dhr. Williams

Nieuwe Statenleden beëdigd door de Gouverneur van Curacao.

Op woensdagochtend 2 november 2016 zijn 20 nieuwe Statenleden beëdigd door de Gouverneur van Curacao. Dit zijn: Mevr. Alcalá-Wallé, dhr. Braam, mevr.  Camelia-Römer, dhr. Córdoba, dhr. Davelaar, dhr. Gijsbertha, mevr. Jesus-Leito, dhr. Koeiman, mevr.  Larmonie-Cecilia, mevr. Leeflang’ mevr. Moses, de heer Pisas, mevr. Rozendal, dhr. Rhuggenaath, dhr. Vieira Ribeiro, mevr. Mc William, mevr. Eduarda-Francisca, dhr. Rojer, dhr. dos Santos, mevr. Scoop-Constancia.

Lunch Raad van Ministers

Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de ministerraad uit voor een werklunch. Op woensdag 26 oktober heeft deze lunch plaats gevonden. Dit is mogelijk de laatste lunch met de huidige ministerraad voordat er een nieuwe ministerraad aantreedt.


Op de foto van links naar rechts:
Z.E. Victorina, H.E. Larmonie-Cecilia, Z.E. Jardim, H.E. Dick, H.E. George-Wout, Z.E. van der Horst, H.E. Camelia-Römer, Z.E. Navarro, Z.E. Rhuggenaath, Z.E. Whiteman