Willemstad

Op 29 mei 2017 heeft de Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout, de leden van het kabinet Pisas eervol ontslag verleend, onder dankzegging van de vele aan het Land Curaçao verleende diensten. 

Vervolgens heeft de Gouverneur de navolgende personen benoemd als minister in het Kabinet Rhuggenaath:

•De heer E.P. Rhuggenaath

•Mevrouw Z.A.M. Jesus-Leito

•Mevrouw  M.M. Alcala-Wallé

•De heer Q.C.O. Girigorie

•De heer H.F. Koeiman

•De heer I.S. Martina

•De heer K.A. Gijsbertha

•De heer A.E. Konket

•Mevrouw S.F.C. Camelia-Römer

Daarnaast zijn heer A.N.V. Begina en mevrouw E.M.D. Eisden, benoemd tot Gevolmachtigde Minister respectievelijk plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister.

Genoemde ministers en gevolmachtigde ministers hebben aansluitend ten overstaan van de Gouverneur de eed afgelegd, met uitzondering van de ministers Martina en Jesus-Leito. Zij zullen vrijdag 2 juni de eed/belofte afleggen.

 

29 05 2017

 

WILLEMSTAD –  23 mei 2017

 

De Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, heeft vandaag het eindverslag van de formateur, de heer Eugene Rhuggenaath, ontvangen. De heer Rhuggenaath heeft de opdracht aanvaard een kabinet te vormen dat steunt op een meerderheid in de Staten, bestaande uit de fracties van de politieke partijen in de Staten PAR, MAN en PIN. 

De formateur heeft de volgende personen voor benoeming tot minister bij de Gouverneur voorgedragen:

•De heer E.P. Rhuggenaath

•Mevrouw Z.A.M. Jesus-Leito

•Mevrouw M.M. Alcala-Wallé

•De heer Q.C.O. Girigorie

•De heer H.F. Koeiman

•De heer I.S. Martina

•De heer K.A. Gijsbertha

•De heer A.E. Konket

•Mevrouw S.F.C. Camelia-Römer

Daarnaast zijn voorgedragen heer A.N.V. Begina, voor benoeming tot Gevolmachtigde Minister en mevrouw E.M.D. Eisden, voor benoeming tot plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister. 

De op basis van de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers uitgevoerde onderzoeken hebben geen gegevens opgeleverd die aan de benoeming van de kandidaat-ministers in de weg staan. 

Na afstemming tussen de Gouverneur en de formateur is bepaald dat de beëdiging van de voorgedragen ministers Rhuggenaath, Alcala-Wallé, Girigorie, Koeiman, Gijsbertha, Konket, Camelia- Römer en de plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister Eisden, zal plaatsvinden op maandag 29 mei 2017, om 10.00 uur, ten Paleize van de Gouverneur. De voorgedragen ministers Jesus-Leito, Martina en de Gevolmachtigde Minister Begina zullen op vrijdag 2 juni worden beëdigd. 

De Gouverneur heeft jegens de heer Rhuggenaath haar waardering uitgesproken over de wijze waarop hij zijn opdracht als formateur heeft uitgevoerd. 

***
 eind verslag
 

Persbericht

 

WILLEMSTAD – 10 mei 2017

 

Heden heeft de heer E.N. Ys aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, verslag uitgebracht over zijn werkzaamheden als informateur. De heer Ys heeft aan de Gouverneur bericht dat de politieke partijen PAR, MAN en PIN met elkaar overeenstemming hebben bereikt over een regeerakkoord voor het te voeren beleid in de periode 2017 - 2021. Voorts is overeenstemming bereikt over de verdeling van ministersposten. De heer Ys heeft de Gouverneur geadviseerd om over te gaan tot het aanwijzen van een formateur voor het vormen van een kabinet. De Gouverneur heeft de heer Ys bedankt voor de voortvarende wijze waarop hij uitvoering heeft gegeven aan zijn opdracht als informateur.

 

ijs

Op de Foto: informateur Ys biedt rapportage aan van de informatiewerkzaamheden aan de Gouverneur. 

 

 

***

 

 

 

Persbericht informatieopdracht

 

De Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout, heeft met het oog op de vorming van

een nieuw kabinet op 29 april en op 2 en 3 mei consultatiegesprekken gevoerd met de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten, de Minister van Staat, vertegenwoordigers van de nationale dialoog, vertegenwoordigers van de Raad van Kerken en de lijsttrekkers van de politieke partijen die één of meer zetels in de Staten hebben behaald. Op basis van de uitgebrachte adviezen heeft de Gouverneur op 4 mei 2017 met de heer Etienne Ys gesproken en hem daarbij aangezocht als informateur.

 

Op 28 april 2017 vonden in Curaçao tussentijdse verkiezingen voor de Staten plaats. De aanloop naar deze verkiezingen werd gekenmerkt door een scherp publiek debat over de fundamenten van de democratische rechtsstaat en liet een verdeeldheid in de samenleving zien. Nog scherper dan bij de verkiezingsuitslag van 5 oktober 2016, weerspiegelt de recente uitslag de politieke verdeeldheid die de bevolking van Curaçao op dit moment kenmerkt en wordt met het verkiezingsresultaat het belang van het vergroten van de sociale cohesie tussen onze burgers evident. Tegelijkertijd staat het land Curaçao voor uitdagingen op het gebied van economische ontwikkeling, onderwijs en veiligheid en verdienen overheidsfinanciën, gezondheidszorg, leefbaarheid en de deugdelijkheid van bestuur nadrukkelijke aandacht. Deze situatie vraagt om een evenwichtig, daadkrachtig, consistent en betrouwbaar openbaar bestuur dat blijk geeft van besef van de urgentie van de problemen. Een openbaar bestuur dat bereid is de zaken met voortvarendheid aan te pakken, opdat het vertrouwen van de burger in de overheid, in de politiek én in zichzelf, terugkeert. Het beleid van een nieuw kabinet dient derhalve perspectief te bieden voor alle burgers van Curaçao.

 

PAR, MAN en PIN hebben in een verklaring van 2 mei jongstleden aangegeven bereid te zijn om samen te werken teneinde een coalitieregering te vormen. Deze coalitie zou gebaseerd moeten zijn op stabiliteit, integriteit, samenwerking, veiligheid, vorming, inclusiviteit, orde en innovatie.

 

Met het oog op het bovenstaande heeft de Gouverneur de heer Ys verzocht om op de kortst mogelijke termijn te onderzoeken of de drie genoemde politieke partijen bereid en in staat zijn om tot overeenstemming te komen over een regeerakkoord op hoofdlijnen. Daarbij zullen aandachtspunten van andere partijen verkozen in de Staten evenzeer van belang kunnen zijn, gelet op de kiezers die zij vertegenwoordigen. Breed draagvlak is bovendien noodzakelijk in het kader van de gewenste institutionele versterkingen in het bestuur van Curaçao. Het regeerakkoord dient gebaseerd te zijn op gemeenschappelijke prioriteiten welke vervat zijn in een visie op de ontwikkeling van Curaçao en een concrete aanpak die in relatie staat tot de uitdagingen waarvoor Curaçao zich gesteld ziet. Daarmee zal een stevige basis gelegd moeten worden voor een stabiel en betrouwbaar bestuur van Curaçao.

 

Naar aanleiding van de gehouden consultaties worden de volgende thema’s prioritair geacht:

 

1.Vergroting van het vertrouwen van de burger in politiek en openbaar bestuur alsook het zorgen voor continuïteit in het bestuur. Dit krijgt onder andere vorm door het instellen van een onafhankelijk hoofdstembureau, het inrichten van een eigen begrotingskamer, het aanscherpen van de regels voor de financiering van politieke partijen en het in kwalitatieve zin versterken van het ambtelijk apparaat. Ook gebleken knelpunten met betrekking tot institutionele wetgeving dienen te worden aangepakt. Ten slotte dient gewerkt te worden aan maatregelen die de integriteit van het bestuur bevorderen.

2.Het bevorderen van een stabiele economische groei, waardoor perspectief bestaat op de toename van welvaart, welzijn en verkleining van de economische tweedeling in de samenleving. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door een verantwoorde en duurzame exploitatie van de raffinaderij, door de bevordering van het toerisme en het verder terugdringen van red-tape opdat Curaçao aantrekkelijker wordt voor investeerders. Daarnaast dient het stelsel van sociale voorzieningen verbeterd te worden, waardoor de sociaal zwakkeren in onze samenleving weerbaar gemaakt kunnen worden en hun participatie in de maatschappij wordt bevorderd.

3.Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Curaçao door heldere strategische keuzes, gericht op versterking van het funderend onderwijs en op een betere aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarnaast dient er blijvende aandacht gegeven te worden aan het vakonderwijs.

4.Het ontwikkelen van een stringent veiligheidsbeleid, opdat criminaliteit in het algemeen en de geweldsdelicten en internationale drugshandel in het bijzonder, kunnen worden teruggedrongen. Dit behelst in elk geval het verder optimaliseren van het politieapparaat, de reclassering en het gevangeniswezen.

5.Continueren van houdbare overheidsfinanciën door beheersing van de overheidsuitgaven en verbetering van de overheidsinkomsten. Daarbij zijn de verankering van het financieel toezicht alsook de beheersing van de omvang en kosten verbonden aan het ambtenarenapparaat, van belang. Verbetering van de overheidsinkomsten kan onder andere plaatsvinden door effectievere inning van de belastingpenningen en verdere modernisering van de belastingdienst.

6.Een integrale aanpak van de financiële en inhoudelijke problematiek binnen de volksgezondheidssector. Hierbij dient bijzondere aandacht geschonken te worden aan het proces rond de totstandkoming van het HNO, de transitie vanuit de SEHOS en de beheersing van de kostenoverschrijding die met het project gepaard gaat. 

7.De ontwikkeling van een duidelijke visie op wijze waarop een effectievere samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk gestalte kan krijgen. Het streven naar verbetering en intensivering van deze relaties tussen de landen, in het bijzonder op de gebieden: economie, bestuurlijke ontwikkeling, onderwijs en gezondheidszorg.

 

De Gouverneur heeft de heer Ys verzocht om zich bij zijn onderzoek niet uitsluitend te richten op de politieke partijen in de Staten van Curaçao, maar dat hij zich ook uitvoerig laat informeren door vertegenwoordigers van de nationale dialoog en andere relevante organisaties als het College financieel toezicht en de Raad van Kerken. Ten slotte heeft de Gouverneur aandacht gevraagd voor het rapport van Transparency International en het National Development Plan.

 

De Gouverneur heeft de heer Ys verzocht om uiterlijk woensdag 10 mei a.s. te rapporteren over de voortgang van zijn werkzaamheden

 

 

 

 
 

WILLEMSTAD, 4 mei 2017

 

Vandaag heeft het plaatsvervangend hoofd van het Hoofdstembureau, de heer Charles Dorego,  de definitieve uitslag van de verkiezingen van 28 april 2017 aangeboden aan de Gouverneur van Curacao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. De verdeling van de Statenzetels is daarbij niet gewijzigd ten opzichte van de eerdere voorlopige uitslag. 

170504hfdstembureau

Foto: De heer Charles Dorego, plv hoofd Hoofdstembureau, en Gouverneur de Gouverneur van Curacao.