SPEECH VAN DE GOUVERNEUR VAN CURAÇAO TGV DE KONINGSDAGRECEPTIE

MW. L.A. GEORGE-WOUT

26 APRIL 2019

Excellenties, dames en heren, bon nochi.

Ik heet u allen van harte welkom op deze mooie avond. Het is altijd fijn om te zien dat u in zo’n grote getale op mijn uitnodiging bent ingegaan. 

Bij avonden als deze maak ik graag van de gelegenheid gebruik om een bepaald thema of kwestie aan de orde te stellen. Dit jaar vond ik dit echter lastig. Niet zozeer het bepalen van het thema als zodanig, maar meer omdat het in onze samenleving zo’n beladen onderwerp is. Over iets meer dan een maand  staan we namelijk stil bij het feit dat het 50 jaar geleden is dat de  gebeurtenissen op 30 mei 1969 plaatsvonden. Deze historische dag , die velen van ons zelf bewust hebben meegemaakt, heeft een onuitwisbare indruk op ons allen nagelaten. Hoewel vandaag al bijna een halve eeuw geleden, werken de gebeurtenissen van 30 mei door tot op de dag van vandaag en hebben daarmee een enorme impact op onze bevolking gehad. Het is niet voor niets dat ook heden ten dage nog over de exacte gebeurtenissen van die dag wordt gesproken en ook wordt getwist. Over de gebeurtenissen op de bewuste dag zelf  wil ik het nu niet hebben, gedane zaken nemen namelijk geen keer. Wat mij wel intrigeert zijn de lessen die we uit de gebeurtenissen van 30 mei kunnen trekken. Wat hebben we daadwerkelijk geleerd van die dag? Hebben we wat geleerd en zijn we sindsdien gegroeid als volk? Gegeven de verschillende visies op de problematiek is een eenduidig antwoord op die vraag niet eenvoudig te geven. De belangrijkste les die ik er zelf aan overgehouden heb is dat geweld nooit de oplossing is; niet van de zijde van de burgerij, en ook niet van de kant van het bestuur. Geweld polariseert de samenleving en zorgt er voor dat mensen verder uit elkaar groeien in plaats van naar elkaar toe. Verschillen in opvatting dienen dan ook niet opgelost te worden op de barricaden, maar aan tafel. Alleen door in gesprek te blijven en door het debat te voeren met respect voor uiteenlopende visies en belangen, kunnen meningsverschillen nader tot elkaar worden gebracht.  Dat moet je doen in tijden van voorspoed, maar zeer zeker in tijden wanneer er tegenwind is.  

En zo kom ik tot de uitdagingen waarvoor we ons momenteel gesteld zien. Ik zeg bewust ‘we’ omdat ik niet alleen doel op het bestuur, niet alleen op de bedrijven en instellingen, maar op ons allemaal. Al enige tijd ervaren we financieel-economische en sociale neergang en het einde lijkt nog niet in zicht. Stijgende werkeloosheid, dreigende bezuinigingen en onzekerheid ten aanzien van de raffinaderij; het land en haar bevolking lijden onder de omstandigheden waar zij zelf slechts deels voor verantwoordelijk zijn. Het toerisme is de sector die we moeten koesteren nu deze zich aan de economische malaise lijkt te onttrekken. Het mag niet geraakt worden door onrust in ons land. Het is in deze moeilijke tijden dat we ervoor moeten waken dat populisme en gevoelens van onverdraagzaamheid de kop op kunnen steken. Dat kunnen we niet laten gebeuren en dat mogen we niet laten gebeuren. Het is aan ons allen om hier weerstand aan te bieden door elkaar vast te houden en respect te tonen voor een andere zienswijze. Maar ook kritisch naar ons zelf blijven kijken en ons afvragen of we wel het goede doen. Krijgen de burgers wel gelijke kansen? Worden de maatschappelijk opbrengsten eerlijk verdeeld? Voelt de burger zich rechtvaardig behandeld? Ik heb de stellige overtuiging dat wanneer we dit blijven doen, we niet alleen  gezamenlijk deze storm zullen doorstaan, maar er samen ook sterker uit zullen komen. 

Dames en heren, 

Een mooie traditie van Koningsdag is dat we niet alleen de verjaardag van onze Koning Willem-Alexander vieren, maar ook dat we het moment gebruiken om expliciet stil te staan bij een bijzondere groep mensen die zich belangeloos en langjarig hebben ingezet voor onze samenleving. De gebieden waarop zij zich inzetten zijn divers, maar altijd wezenlijk. Of het nu het ondersteunen is van minderbedeelden, een bijdrage leveren aan het behoud van onze cultuur of inzet is voor de sport, allen verdienen onze hoge waardering. De nadrukkelijke publieke erkenning krijgen zij van ons vandaag, maar verdienen deze natuurlijk het hele jaar door!

Deze ochtend mocht ik 14 fantastische Curaçaoënaars bekend maken die geëerd zijn met een onderscheiding die hen door zijne Majesteit is verleend. Deze toppers zijn vanavond bijna allemaal aanwezig en ik wil ze bij deze nogmaals van harte feliciteren met hun onderscheiding en ze bedanken voor hun tomeloze inzet gedurende de afgelopen jaren! 

Graag hef ik samen met u het glas en breng ik een toast uit op de gezondheid van Zijne Majesteit de Koning en op de verdiensten van onze decorandi.

Leve de Koning!!!!!

Biba e Rei!!!!