Kersttoespraak Gouverneur van Curaçao 2016

Beste medeburgers,

Vandaag is het kerstfeest. Net als overal op de wereld wordt ook op Curaçao de geboorte van Jezus Christus gevierd. Het is een vreugdevol feest van hoop: de geboorte van een kind dat vertrouwen geeft voor de toekomst. Nu maken we ons op voor 2017, een jaar dat we tegemoet treden met heel veel goede voornemens, hoop en vertrouwen.

Vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in elkaar is erg belangrijk, het is het cement van onze samenleving, de kurk waar de maatschappij op drijft. Zonder vertrouwen kan een samenleving niet functioneren, laat staan zichzelf verder ontwikkelen. Vertrouwen ligt aan de basis van iedere maatschappij, dus ook aan de onze. Bij een gebrek aan vertrouwen ontstaat wantrouwen, het zijn keerzijden van dezelfde medaille. Net als in andere delen van de wereld wordt het gebrek aan vertrouwen van de burger helaas ook in onze samenleving in toenemende mate zichtbaar.

Uit recent onderzoek van ons Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de burgers van Curaçao het geloof in onze democratie steeds verder verliezen. Zo geeft slechts één op de vier mensen aan nog geïnteresseerd te zijn in de politiek. Daarmee is de spreekwoordelijke kloof tussen burger en politiek helaas groter dan ooit. Maar deze ontevredenheid geldt niet alleen voor de politiek. Ook ons vertrouwen in andere instituties als overheid, pers, vakbond en zelfs het rechtssysteem is laag. Zorgelijk is ook dat het vertrouwen tussen burgers onderling is afgenomen. Slechts één op de drie van u vindt dat de meeste mensen te vertrouwen zijn. Waar je vroeger zonder problemen een boodschap kon gaan doen zonder de voordeur af te sluiten, is dat vandaag de dag helaas wel anders. Curaçao volgt met deze ontwikkelingen een trend die op meerdere plaatsen in de wereld zichtbaar is. De redenen die aan het tanende vertrouwen ten grondslag liggen, laten zich niet makkelijk raden. Duidelijk is dat velen van u menen dat het beter kan en dat het beter moet.

Om het geschonden vertrouwen te kunnen herstellen is het van groot belang dat we onderkennen hoe het is ontstaan. We moeten voorkomen dat we de instituties en elkaar nog verder de rug toekeren. We moeten ons ook niet verliezen in negativisme, maar eerlijker tegenover elkaar moeten zijn, proberen realistische verwachtingen te wekken, transparant te handelen en misschien moeten we ook wat meer de nadruk leggen op gemeenschapszin en het algemeen belang in plaats van individuele zelfontplooiing. Met elkaar dienen we te streven naar openheid over onze beweegredenen en onze doelen. En daarbij moeten we niet alleen naar de ander kijken, maar vooral ook naar onszelf. Natuurlijk behoren onze instituties de samenleving te dienen, maar u heeft nadrukkelijk ook een eigen verantwoordelijkheid wanneer het gaat om de zorg voor de samenleving. Vertrouwen moet van twee kanten komen. Wij burgers moeten onszelf open stellen voor toenadering tot de ander, respect tonen en we moeten ruimte bieden voor verbinding. Dit zijn essentiële bouwstenen voor een fundament waarop vertrouwen wordt gebouwd. Alleen dan kunnen we gezamenlijk het tij keren en het vertrouwen herstellen. Dat geldt niet in de laatste plaats voor het bouwen aan vertrouwen tussen landen. De lange verbintenis die bestaat tussen de landen van ons Koninkrijk, is er één van up’s en down’s. Net als in een huwelijk zijn we het vaak met elkaar eens, maar soms verschillen we stevig van mening en net als in een huwelijk geldt dat vertrouwen, commitment en vastberadenheid de basis zijn voor een gezonde relatie. Het is zaak dat we samen in onze relatie blijven investeren en aan onze relatie blijven werken. Alleen dan is het Koninkrijk meer dan alleen een staatkundige structuur van een paar landen. Dit is onze opdracht en dat zijn we ook aan elkaar verplicht.

Beste medeburgers,

Er is dus werk aan de winkel, maar gelukkig toont het onderzoek aan dat er ook veel positieve ontwikkelingen zijn. U bent terecht heel trots op Curaçao en op onze cultuur. U bent over het algemeen tevreden en het overgrote deel van u is van mening dat uw sociale positie de komende jaren gaat verbeteren en is ook bereid daartoe het initiatief te nemen. U bent positief over uw gezinssituatie en de buurt waarin u leeft. Ten slotte bent u sociaal bewogen, participeert nadrukkelijk in de samenleving en toont betrokkenheid door uw belangeloze inzet ten behoeve van de kwetsbare groepen zoals arme kinderen, werkelozen, ouderen en gehandicapten. Uit dit alles spreekt naastenliefde en barmhartigheid welke hoop en vertrouwen geeft voor de toekomst. De toekomst van uzelf, uw gezin, uw wijk, uw land en die van ons Koninkrijk.

Ik wil afsluiten met een citaat van John Maxwell. Hij stelt: “You build trust with others each time you choose integrity over image, truth over convenience, or honor over personal gain.”

Wanneer we dit het komende jaar met elkaar in de praktijk brengen heb ik er alle vertrouwen in dat we een fantastisch 2017 tegemoet gaan!

Mede namens mijn echtgenoot Herman wens ik u allen een gezegend kersfeest toe en hoop dat het nieuwe jaar u veel voorspoed, gezondheid en eendracht zal brengen.