Beste / Lieve medeburgers,

De Kerstboom is weer opgetuigd. In veel huizen zal de Kerststal zijn uitgestald. En zowel in huis als buitenshuis is de verlichting weer aangebracht. Misschien wat minder dan andere jaren; maar toch (…) In kerken wordt het kerstverhaal verteld. Families komen weer samen en vrienden worden opgezocht. Zo creeren we met elkaar de Kerstsfeer. De viering van de komst van de Vredevorst, Jezus Christus!

Een gevoel van geborgenheid en saamhorigheid. Ook van veiligheid en vertrouwen. Elk mens heeft daar behoefte aan. En het mooie is dat we dat aan elkaar kunnen geven; zonder dat het ons iets kost. Door het aan een ander te geven, krijgen we het ook vanzelf terug. 

(…)

Dat gevoel van veiligheid en geborgenheid kan helaas ook verloren gaan. Bijvoorbeeld als gevolg van negatieve ervaringen, waardoor men teleurgesteld is geraakt in de medemens of de overheid. Dan is het gegeven vertrouwen beschaamd; en raken relaties verstoord. Mensen besluiten daardoor om niet meer mee te doen; dat kan voorkomen binnen de familie, maar ook binnen de gemeenschap als geheel. 

Als je dat een enkele keer overkomt, dan kan je je daar nog overheen zetten. Maar als er een patroon ontstaat van teleurstelling en het gevoel van buitengesloten te zijn, dan raakt het vertrouwen onherstelbaar beschadigd. En dan loopt de maatschappij als geheel vast. Dat moet ten alle tijden worden voorkomen.

Dat gevoel wordt versterkt als mensen niet volledig mee kunnen doen in de maatschappij. Als medeburgers de aansluiting missen door achterstand in onderwijs of toegang tot sociale voorzieningen, dan leidt dat tot ongenoegen en ontwrichting. Dan zien mensen “het niet meer zitten”; en kiezen ze hun eigen weg. 

Ook kan dit gevoel worden veroorzaakt als groepen elkaar om andere redenen  buitensluiten; vanuit het idee: “nu zijn wij aan de beurt”. We weten inmiddels ook als gemeenschap maar al te goed hoe dit kan ontsporen. 

Zo kunnen gescheiden werelden ontstaan. Een tweedeling in de maatschappij. Dat moeten we niet willen op Curacao.

We kunnen allemaal redenen bedenken om ons gedrag goedpraten; we zeggen dan: “zo werkt het nu eenmaal in onze maatschappij” of “als ik het niet doe, dan doet een ander het wel”. Maar is dat nou de manier waarop we met onszelf willen leven? Het louter nastreven van eigen belang doet afbreuk aan de solidariteit die we binnen een gemeenschap nodig hebben. 

We moeten elkaar juist bijstaan in moeilijke tijden. En niet het onderste uit de kan willen halen. Een zekere gematigdheid is een deugd; zeker als we als gemeenschap de tering naar de nering moeten zetten. Dat kan ook het draagvlak voor maatregelen, die soms ook nodig zijn, vergroten.

Laten we elkaar daarom helpen om die reflex – om ons eigen belang voorop te stellen- te weerstaan. Laten we elkaar op het rechte pad houden, zodat we geen machten van buitenaf nodig hebben om misstappen te corrigeren. Als ons dat lukt, dan zal ons dat trots maken op onszelf. En bovenal, dan zullen ook onze kinderen trots kunnen zijn op ons; en wij op onze kinderen. Onze samenleving wordt daar beter en mooier van.

Zoals ouders hun kinderen moeten voorleven, zo zullen leiders van de gemeenschap als voorbeeld moeten dienen voor de burgers. “The tone at the top” is vaak bepalend voor handelen en gedrag van mensen binnen organisaties of een gemeenschap. Schuiven met normen en waarden leidt tot verval. Daarbij gaat het er niet per se om dat we traditionele normen en waarden naar vorm naleven; maar wel dat we de kern daarvan onder alle omstandigheden overeind houden.  

Daarom is reflectie op ons eigen gedrag en handelen van belang. We moeten onszelf rekenschap geven dat we nog steeds op de goede weg zijn. We kunnen en moeten onszelf corrigeren, waar dat nodig is. Dat weten we zelf ook wel. Een ieder kan dat op zijn eigen manier, in zijn eigen omgeving, doen. Behandel ik mijn kinderen eerlijk en gelijk; hoe ga ik om met mijn buren; klopt het wel als ik om gunsten vraag; neem ik mijn verantwoordelijkheid als bestuurder of leider; en kies ik voor het algemeen belang van de gemeenschap of laat ik mij leiden door deel-belang van mijn groep, of van alleen mijzelf. 

De noden in ons land zijn groot. Zowel sociaal als materieel. Aan beide aspecten zullen we hard moeten werken. We moeten ons morele kompas aanspreken om het rechte pad te bewandelen. Maar als dat lukt, geeft dat ook rust en voldoening; gemoedsrust. Het vergt grote inspanningen van ons tezamen om zaken weer enigszins op orde te brengen en te houden. Maar zo kunnen we opnieuw veiligheid en vertrouwen en geborgenheid bij elkaar te vinden.

Met Kerst staat de zuiverheid en de kwetsbaarheid van het pasgeboren kind centraal. Maar als jong Land zijn we evenzeer kwetsbaar en zullen we moeten waken voor onze zuiverheid. Op Curacao zijn we op elkaar aangewezen om ons als Land verder te ontwikkelen. Het potentieel is er; maar we moeten elkaar de ruimte geven om tot ontplooiing te komen. Meedoen van allen in de maatschappij biedt de beste garantie dat mensen zich verantwoordelijk en betrokken voelen. Op basis daarvan zullen we bij elkaar een nieuwe geborgenheid en saamhorigheid kunnen vinden.

Mede namens mijn echtgenoot, wens ik u allen een zalig Kerstfeest.  

Dat het Kerstlicht mag schijnen in ieders hart!