Toespraak van de Gouverneur van Curaçao

Mw. L.A. George-Wout

Ter gelegenheid van Koningsdagreceptie

Op woensdag 26 april 2017

________________________________________________________________

Excellenties, geachte aanwezigen,

Morgen vieren we Koningsdag. Een mooie traditie waarbij ons koninkrijk oranje kleurt en overal ter wereld, op ambassades, consulaten en vertegenwoordigingen, feestelijk stil wordt gestaan bij de vijftigste verjaardag van ons staatshoofd. Ook in de Caribische delen van het koninkrijk wordt Koningsdag uitbundig gevierd. Het is een feestdag die uitdrukking geeft aan de verbondenheid die we voelen met het koningshuis en het geeft de samenhorigheid weer zoals we die beleven binnen het koninkrijk en onze mensen onderling. 

 

Dames en heren,

We staan aan de vooravond van een belangrijke dag, misschien wel de belangrijkste dag van dit jaar. Overmorgen mag u zich immers uitspreken over een nieuw te vormen volksvertegenwoordiging van ons prachtige land. Met uw stem bepaalt u de koers van Curaçao en daarmee onze toekomst. Het recht om te stemmen is een grote verworvenheid waarmee niet lichtzinnig moet worden omgesprongen. 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de weg naar de aanstaande verkiezingen werd gekenmerkt door bochten en kuilen. Het is dan niet altijd eenvoudig om op de juiste weg te blijven. Het zijn deze situaties die het belang van een rechtsstaat onderstrepen en het zijn deze situaties waarin we de kracht van het systeem van checks and balances, zoals we dat kennen binnen onze democratie, echt leren kennen en waarderen. 

In de afgelopen periode werd door sommigen in ons land de integriteit van onze instituties ter discussie gesteld. Dit gebeurde in niet mis te verstane bewoordingen. Natuurlijk mag iedereen, zoals het in een democratie hoort, verschillen van inzicht over de manier waarop ons land het beste wordt gediend. Maar dergelijke insinuaties, verkiezingsretoriek of niet, horen niet thuis in een rechtsstaat als de onze. Ze leiden onherroepelijk tot normvervaging en aantasting van de waarden die de grondslag vormen van onze staatsinrichting. De checks and balances, ofwel de scheiding der machten zo u wilt, is het fundament waarop ons staatsbestel is gebouwd. De volksvertegenwoordiging, de regering en de rechterlijke macht vormen tezamen onze staat en hebben allen een grote verantwoordelijkheid in het controleren van elkaars functioneren. Ze hebben slechts één gedeeld belang en dat is het belang van het land Curaçao. Wanneer de instituties van onze rechtsstaat worden aangevallen, raakt dat onze democratie in het hart. Dat kunnen we niet, dat mogen we niet en dat zullen we niet tolereren! Daarom doet het mij ook deugd dat de waarborgen die het Statuut ons biedt hebben gefunctioneerd. 

 

Dames en heren,

Een goed werkende parlementaire democratie kent aan haar burgers bepaalde rechten toe. Het stemrecht, zowel actief als passief, is daarvan het belangrijkste. De rechten van de burgers, zoals vastgelegd in het Statuut en onze Staatsregeling, gaan tegelijkertijd gepaard met een aantal sociale verplichtingen. Velen van u vinden deze maatschappelijke verplichtingen gelukkig vanzelfsprekend en nemen ze zeer serieus. Een aantal van u springt er echter uit waar het gaat om het leveren van een bijdrage aan onze gemeenschap. Het zijn deze mensen die zich echt onderscheiden door veel meer te doen dan van hen verwacht mag worden. Vandaag is het wederom mijn genoegen geweest om tien voortreffelijke Curaçaoënaars een decoratie op te spelden die hen door zijne Majesteit is verleend. Zij zijn vanavond onder ons en verdienen nadrukkelijk onze gelukwensen. 

Ik wil afsluiten. Morgen, op Koningsdag, vieren we de verjaardag van onze koning. Overmorgen, met de verkiezingen, vieren we onze democratie. Uw stemrecht is daarbij geen vanzelfsprekendheid, het is een verworvenheid waar u zuinig op moet zijn en het is een recht waarvan u gebruik moet maken. Het is zoals de Amerikanen zeggen: Use your right to vote, and use it wisely….

Graag hef ik samen met Herman en met u het glas en breng een toast uit op de gezondheid van Zijne Majesteit de Koning.

Leve de Koning!!!! Biba e Rei!!!!

 

Nieuwjaartoespraak

Gouverneur van Curacao, Mevrouw Lucille George-Wout

Goede avond dames en heren,

Alle begin is moeilijk. Dat geldt misschien wel in het bijzonder voor een nieuw jaar. We moeten allemaal na de feestdagen weer op gang komen. Wellicht waren we aan het einde van het jaar vermoeid door de inspanningen om de laatste werkzaamheden tot een goed einde te brengen. We waren er aan toe om onze accu weer op te laden, zodat we met nieuwe energie de uitdagingen waarvoor we als staan in het nieuwe jaar weer kunnen oppakken.

Ook voor een nieuwe regering geldt dat het begin lastig is. Na de verkiezingen zijn er nieuwe verhoudingen in de Staten ontstaan. Partijen moeten tot samenwerking komen op basis van een regeerakkoord. Daarvoor is onderling vertrouwen nodig en de bereidheid om elkaar goed te verstaan. Dat gaat gepaard met veel overleg en aftasten van elkaars bedoelingen en wensen. En uiteindelijk leidt dat tot afspraken over het te voeren beleid.

Maar –om in de sfeer van de feestdagen te blijven- “the proof of the pudding is in the eating”:   Uiteindelijk zal in de praktijk moeten blijken of een vruchtbare samenwerking mogelijk is en gerealiseerd kan worden. Dat vergt inzet en inspanningen van alle betrokken partijen. En vooral veel communicatie.  Zeker als we komen te staan voor situaties die niet zijn voorzien. Ook daarvoor zal in gezamenlijkheid een oplossing gevonden moeten worden.

Het belang van het in gezamenlijkheid vinden van oplossingen tekent zich af bij alle grote maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om economie en werkgelegenheid, onderwijs of gezondheidszorg, duidelijk is dat we allemaal door ontwikkelingen op deze beleidsterreinen worden geraakt.

Nog te vaak staan mensen langs de zijlijn, door uiteenlopende oorzaken. Of zijn mensen uitgesloten van bepaalde voorzieningen. Vaak heeft dat te maken met een gebrekkige opleiding of een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Of spelen sociale factoren een rol, waardoor mensen niet volledig participeren.

Als Curaçao zullen we moeten groeien, niet alleen in demografische of economische zin, maar ook in sociale en educatieve zin. Alleen als iedereen echt meedoet –ongeacht afkomst en achtergrond- kunnen we van Curaçao een succes maken. De mate waarin we daarin slagen bepaalt de kwaliteit van onze samenleving.
Dus is het niet voldoende als we de zaakjes voor onszelf goed geregeld hebben. Nee, als we daadwerkelijk een gemeenschap willen zijn, dan moet de koers er op gericht zijn dat iedereen op Curaçao mee kan doen binnen onze samenleving en de vruchten kan plukken van onze gezamenlijke inspanningen.  
Het is zaak dat we de vraagstukken die daarmee samenhangen aanpakken, zodat iedereen mee kan doen en de kans krijgt op een goed begin.  Want, zoals u weet: “een goed begin is het halve werk!”

Dames en heren,

Graag wil ik met u het glas heffen op het nieuwe jaar. Mede namens Herman wens ik u een voorspoedig 2017!

Salu!; Biba Korsou!

Kersttoespraak Gouverneur van Curaçao 2016

Beste medeburgers,

Vandaag is het kerstfeest. Net als overal op de wereld wordt ook op Curaçao de geboorte van Jezus Christus gevierd. Het is een vreugdevol feest van hoop: de geboorte van een kind dat vertrouwen geeft voor de toekomst. Nu maken we ons op voor 2017, een jaar dat we tegemoet treden met heel veel goede voornemens, hoop en vertrouwen.

Vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in elkaar is erg belangrijk, het is het cement van onze samenleving, de kurk waar de maatschappij op drijft. Zonder vertrouwen kan een samenleving niet functioneren, laat staan zichzelf verder ontwikkelen. Vertrouwen ligt aan de basis van iedere maatschappij, dus ook aan de onze. Bij een gebrek aan vertrouwen ontstaat wantrouwen, het zijn keerzijden van dezelfde medaille. Net als in andere delen van de wereld wordt het gebrek aan vertrouwen van de burger helaas ook in onze samenleving in toenemende mate zichtbaar.

Uit recent onderzoek van ons Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de burgers van Curaçao het geloof in onze democratie steeds verder verliezen. Zo geeft slechts één op de vier mensen aan nog geïnteresseerd te zijn in de politiek. Daarmee is de spreekwoordelijke kloof tussen burger en politiek helaas groter dan ooit. Maar deze ontevredenheid geldt niet alleen voor de politiek. Ook ons vertrouwen in andere instituties als overheid, pers, vakbond en zelfs het rechtssysteem is laag. Zorgelijk is ook dat het vertrouwen tussen burgers onderling is afgenomen. Slechts één op de drie van u vindt dat de meeste mensen te vertrouwen zijn. Waar je vroeger zonder problemen een boodschap kon gaan doen zonder de voordeur af te sluiten, is dat vandaag de dag helaas wel anders. Curaçao volgt met deze ontwikkelingen een trend die op meerdere plaatsen in de wereld zichtbaar is. De redenen die aan het tanende vertrouwen ten grondslag liggen, laten zich niet makkelijk raden. Duidelijk is dat velen van u menen dat het beter kan en dat het beter moet.

Om het geschonden vertrouwen te kunnen herstellen is het van groot belang dat we onderkennen hoe het is ontstaan. We moeten voorkomen dat we de instituties en elkaar nog verder de rug toekeren. We moeten ons ook niet verliezen in negativisme, maar eerlijker tegenover elkaar moeten zijn, proberen realistische verwachtingen te wekken, transparant te handelen en misschien moeten we ook wat meer de nadruk leggen op gemeenschapszin en het algemeen belang in plaats van individuele zelfontplooiing. Met elkaar dienen we te streven naar openheid over onze beweegredenen en onze doelen. En daarbij moeten we niet alleen naar de ander kijken, maar vooral ook naar onszelf. Natuurlijk behoren onze instituties de samenleving te dienen, maar u heeft nadrukkelijk ook een eigen verantwoordelijkheid wanneer het gaat om de zorg voor de samenleving. Vertrouwen moet van twee kanten komen. Wij burgers moeten onszelf open stellen voor toenadering tot de ander, respect tonen en we moeten ruimte bieden voor verbinding. Dit zijn essentiële bouwstenen voor een fundament waarop vertrouwen wordt gebouwd. Alleen dan kunnen we gezamenlijk het tij keren en het vertrouwen herstellen. Dat geldt niet in de laatste plaats voor het bouwen aan vertrouwen tussen landen. De lange verbintenis die bestaat tussen de landen van ons Koninkrijk, is er één van up’s en down’s. Net als in een huwelijk zijn we het vaak met elkaar eens, maar soms verschillen we stevig van mening en net als in een huwelijk geldt dat vertrouwen, commitment en vastberadenheid de basis zijn voor een gezonde relatie. Het is zaak dat we samen in onze relatie blijven investeren en aan onze relatie blijven werken. Alleen dan is het Koninkrijk meer dan alleen een staatkundige structuur van een paar landen. Dit is onze opdracht en dat zijn we ook aan elkaar verplicht.

Beste medeburgers,

Er is dus werk aan de winkel, maar gelukkig toont het onderzoek aan dat er ook veel positieve ontwikkelingen zijn. U bent terecht heel trots op Curaçao en op onze cultuur. U bent over het algemeen tevreden en het overgrote deel van u is van mening dat uw sociale positie de komende jaren gaat verbeteren en is ook bereid daartoe het initiatief te nemen. U bent positief over uw gezinssituatie en de buurt waarin u leeft. Ten slotte bent u sociaal bewogen, participeert nadrukkelijk in de samenleving en toont betrokkenheid door uw belangeloze inzet ten behoeve van de kwetsbare groepen zoals arme kinderen, werkelozen, ouderen en gehandicapten. Uit dit alles spreekt naastenliefde en barmhartigheid welke hoop en vertrouwen geeft voor de toekomst. De toekomst van uzelf, uw gezin, uw wijk, uw land en die van ons Koninkrijk.

Ik wil afsluiten met een citaat van John Maxwell. Hij stelt: “You build trust with others each time you choose integrity over image, truth over convenience, or honor over personal gain.”

Wanneer we dit het komende jaar met elkaar in de praktijk brengen heb ik er alle vertrouwen in dat we een fantastisch 2017 tegemoet gaan!

Mede namens mijn echtgenoot Herman wens ik u allen een gezegend kersfeest toe en hoop dat het nieuwe jaar u veel voorspoed, gezondheid en eendracht zal brengen.

Diskurso di Aña Nobo

Gobernador di Kòrsou, Señora Lucille George-Wout

Bon nochi dama- i kabayeronan,

Tur kuminsamentu ta difísil. Tal bes esaki ta konta partikularmente pa un aña nobo. Despues di tur e dianan di fiesta nos mester bini bei ainda pa por kuminsá funshoná atrobe. Kisas ta e kansansio debí na e tenshonnan pa nos a kaba e último ko’i hasinan manera mester ta. A yega e momento awor di karga nos bateria, pa ku energia nobo nos enfrentá den aña nobo e retonan ku ya ta wardando.

Pa un gobièrnu nobo ta konta ku e kuminsamentu ta difikultoso. Despues di elekshon a surgi relashonnan nobo den Parlamento. Partidonan mester yega na kooperashon a base di un akuerdo di gobernashon. Pa esei mester tin konfiansa entre e miembronan i e disponibilidat pa komprendé otro bon. Esei ta tuma lugá ku hopi deliberashon, fulamentu di tera di e intenshon- i e deseonan bai i bini. I finalmente esaki ta kondusí na palabrashon kon efektivamente e manera di goberná ta bai tuma lugá. Pero pa nos keda den ambiente di e dianan di fiesta: ‘the proof of the pudding is in the eating’, esta ta ora purba e kesio ta sa kon e ta smak. Finalmente ta den práktika lo resultá si un kooperashon fruktífero ta posibel i si e por ta realisabel. I esei ta eksigí di tur partido enbolbí afan i esfuerso. I prinsipalmente hopi komunikashon. Sigur ora nos haña nos dilanti di situashonnan ku nos no a premirá. Tambe den tal kasonan lo mester buska solushon konhuntamente.

Importansia di traha konhuntamente den buska solushon ta reflehá den tur problema   grandi di nos sociedat. Sea si ta trata di ekonomia i trabou, enseñansa òf kuido di salú, ta bon kla ku e desaroyonan riba e terenonan akí di maneho ta afektá nos tur.

Te ainda i ku demasiado frekuensia, debí na vários motibu tin hende pará kantu di kaminda, òf tin hende ekskluí di sierto  previshon. Hopi bia esei tin di hasi ku un preparashon no sufisientemente adekuá di e hendenan mes òf un posishon vulnerabel riba merkado laboral. Òf... tin faktornan sosial ta hunga un ròl, ku ta pone ku hende no ta partisipá tur ku tin den nos sosiedat.

Komo Kòrsou nos lo mester krese, no solamente den sentido demográfiko òf den sentido ekonómiko, sino tambe den sentido sosial i edukativo. Únikamente si tur tur hende partisipá realmente –irespekto nan desendensia o nan background– nos por hasi di Kòrsou un éksito. Kon i kuantu nos ta logra den e empeño akí... ta e kalidat di nos komunidat ta determiná.

Ke men ku no ta sufisiente si nos regla kos pa nos mes debidamente. Nò, si berdaderamente nos ke ta un komunidat, e ora ei nos rumbo mester ta...  pèrkurá pa tur hende na Kòrsou por partisipá denter di e komunidat akí i piki e frutanan di nos esfuersonan konhunto.
Ta masha importante pa nos atendé ku e problemanan asosiá, pa tur hende por partisipá i haña e oportunidat pa un bon kuminsamentu. Pasobra manera nos tur sa, ‘un bon komienso ta nifiká ku mitar di e trabou ta hasí!’

Dama- i kabayeronan,

Ta mi plaser bati glas ku boso pa yama aña nobo bon biní. Tambe na nòmber di Herman mi ta deseá tur hende un 2017 próspero!

Salú! Biba Kòrsou!

Diskurso di Pasku di Gobernador di Kòrsou, 2016

Estimado Konsiudadanonan,

Pasku! Fiesta di nasementu di Kristu Hesus: nasementu di E yu ku ta duna konfiansa pa futuro na tur hende di bon boluntad. Nos ta preparando pa drenta 2017, un aña ku nos ta bai topa ku masha hopi bon intenshon, speransa i konfiansa.

Konfiansa den futuro i konfiansa di nos un, den otro, ta sumamente importante, pasobra konfiansa ta loke ta tene nos komunidat huntu, konfiansa TA e salbabida riba kua nos sosiedat ta drif. Sin konfiansa ta imposibel pa un sosiedat funshoná, pa no papia mes di su posibilidat di por sigui desaroyá mas aleu. Konfiansa t’e fundeshi di tur komunidat, ke men di esun di nos tambe. Kaminda tin falta di konfiansa, deskonfiansa ta lanta kabes, ta mustra e banda robes di e mesun medaya. Lamentablemente, meskos ku na otro partinan di mundu, falta di konfiansa serka nos siudadanonan tambe i na medida kresiente,  ta klaramente visibel.

Investigashon ku nos Ofisina Sentral di Senso a hasi resientemente, ta mustra ku siudadanonan di Kòrsou mas i mas ta pèrdiendo fe den nos demokrasia. T’asina ku un di entre kuater persona so ta indiká ku nan ta interesá den polítika. Ku esei nos ta nota ku e abismo proverbial entre siudadano i polítika, lamentablemente ta mas grandi ku nunka. Pero e málkontentu akí no ta konta pa polítika so. Nos konfiansa den otro institushonnan manera gobièrnu, prensa, sindikato i asta den nos sistema hudisial tambe ta abou. Preokupante ta ademas, ku e konfiansa entre siudadanonan un ku otro tambe a mengua. Sifranan ta mustra ku ta un di entre tres hende ta konsiderá ku mayoria di hende ta di konfia. Kaminda ántes bo por a sali bai hasi rospondi sin problema, sin nodi di sera bo port’i kas, realidat awendia ta otro. Ku e desaroyonan akí, Kòrsou ta sigui un kurso ku na mas lugá na mundu hende ta mira. E rasonnan pakiko e konfiansa ta bayendo atras, no ta fásil pa definí. Sumamente kla   ta sí, ku hopi di boso ta haña ku por mihó i ku mihó mester por.

Pa por restourá e konfiansa violá, ta di gran importansia pa nos rekonosé kon esei a sosodé. Nos mester evitá ku nos ta sigui bira lomba pa e institushonnan i pa otro. Nos no mester pèrdè nos mes tampoko den negativismo, sino ser mas onesto ku otro, purba generá ekspektativanan realístiko, aktua di forma transparente i kisas nos mester pone mas énfasis riba sentido síviko i riba interes general na lugá di riba desaroyo individual. Huntu nos mester aspirá na mustra sinseridat den nos manera di anda..., den nos motibu- i e metanan ku nos ke logra.

Anto den e esfuerso akí nos no mester mira otro hende so, sino mira nos mes tambe. Ta klaro ku nos institushonnan t’ei pa sirbi komunidat, pero kada siudadano tin enfátikamente su propio responsabilidat ora ta trata di preokupashon pa kuido di nos sosiedat. Konfiansa tin di bini di dos banda. Nos komo siudadano tin di habri nos mes pa aserkamentu di otro hende, mustr’é rèspèt i ofres’é espasio pa komunikashon. Ta piedanan esensial pa pone un fundeshi riba kua por konstruí konfiansa. Ta e ora ei so nos por kambia huntu e rumbo akí i restourá e konfiansa.

Anto sin duda esaki ta konta tambe pa konstrukshon di konfiansa entre paisnan. E vínkulo di tantu tempu ku ta eksistí entre e paisnan di nos Reino, ta unu di ‘ups and downs’. Meskos ku den un matrimonio, kaminda hopi bia nos ta di akuerdo ku otro, pero tin bia nos opinionnan ta diferensiá fuertemente. Meskos ku den un matrimonio, aki tambe ta konta ku... konfiansa, kompromiso i determinashon ta base pa un relashon sano. Ta di importansia ku huntu nos ta sigui invertí i traha riba nos relashon. Ta e ora ei so Reino lo ta mas ku djis un struktura estatal di algun pais. Ta nos enkargo esaki i ta nos deber di kumpli.

Estimado konsiudadanonan,

Trabou tin, pero afortunadamente e investigashonnan ta mustra tambe ku tin hopi desaroyo positivo. Ku tur rason bo ta masha orguyoso di Kòrsou i di nos kultura. Por lo general bo ta satisfecho i gran mayoria di boso ta di opinion ku boso posishon sosial den e añanan benidero ta bai mehorá i boso ta dispuesto na tuma inisiativa pa logra esaki. Bo ta positivo tokante e situashon den kua bo famia ta biba i tokante e bario kaminda bo tin bo kas. Al fin i al kabo bo ta un hende sosialmente komprometí, bo ta partisipá aktivamente den komunidat i bo ta mustra kon dispuesto bo ta... trahando ku dedikashon i sin interes propio na benefisio di gruponan vulnerabel manera mucha pober, desempleado, ansianonan i hendenan ku desabilidat. Tur esaki ta manifestashon di amor pa próhimo i kompashon, loke ta duna speransa i konfiansa den futuro. Un futuro di bo mes, di bo famia, di bo bario, di bo pais i di nos Reino.

Mi ke kaba ku un sita di e eskritor John Maxwell. E ta afirmá: "Hende ta konstruí konfiansa ku otro kada bia ku bo skohe integridat na lugá di imágen, ora bo skohe bèrdat na lugá di kumbiniensia, òf honor na lugá di benefisio personal.”

Ora huntu nos pone e pensamentu akí den práktika aña ku ta bini, mi tin tur konfiansa ku nos ta bai tin un 2017 fantástiko!

Mi ke ripiti: "Hende ta konstruí konfiansa ku otro kada bia ku bo skohe integridat na lugá di imágen, ora bo skohe bèrdat na lugá di kumbiniensia, òf honor na lugá di benefisio personal.”

Tambe na nòmber di mi esposo Herman mi ke deseá boso tur un fiesta di Pasku bendishoná, sperando ku aña nobo lo trese hopi prosperidat, salú i union den pueblo.

Subcategorieƫn