Bevindingen met betrekking tot de mogelijkheden tot de vorming van een nieuw Kabinet.

Op 28 oktober 2016 heeft de informateur, de heer Kenneth Gijsbertha, eindverslag uitgebracht aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, omtrent zijn bevindingen met betrekking tot de mogelijkheden tot de vorming van een nieuw kabinet.

De informateur stelde de Gouverneur in kennis van het feit dat de politieke partijen MAN, PAR, PNP en PS, die tezamen 12 zetels vertegenwoordigen in de Staten, overeenstemming hebben bereikt over de contouren van een nieuw kabinet.  De heer Gijsbertha heeft de Gouverneur geadviseerd om thans over te gaan tot het benoemen van een formateur.

De vier betrokken partijen hebben naar de Gouverneur de wens uitgesproken dat de heer Gijsbertha wordt benoemd tot formateur.

De Gouverneur heeft vervolgens aan de heer Gijsbertha verzocht om over te gaan tot het formeren van een kabinet dat wordt gesteund door genoemde partijen in de Staten. Met het oog op het belang van de stabiliteit van het te vormen kabinet heeft de Gouverneur in het bijzonder de aandacht gevraagd voor het maken van heldere afspraken in een regeerakkoord ten aanzien van de thema’s die zij heeft genoemd in de informatieopdracht en voor het samenstellen van een kabinet dat bestaat uit personen die bereid en in staat zijn om daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan dat regeerakkoord.

De Gouverneur heeft de formateur voorts gewezen op de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers (PB 2012, no 66) en heeft hem verzocht erop toe te zien dat deze regeling in acht wordt genomen.

Tenslotte heeft de Gouverneur de formateur verzocht om op uiterlijk op 10 november 2016 te rapporteren over zijn bevindingen en om haar tussentijds op de hoogte te houden van de voortgang van zijn formatiewerkzaamheden.

De heer Gijsbertha heeft de formatieopdracht in beraad genomen.